P.C.I.

Caritas, wat is dat?
Het woord caritas betekent liefde. Het komt van ‘carus’ in het Latijn en dat betekent ‘kostbaar’. Het is de liefde van God voor de mensen, en de liefde van de mensen tot God, en tot elkaar. Dat is de christelijke naastenliefde. Vanuit deze liefde helpt de Parochiële Caritas Instelling (PCI) mensen, die in financiële of materiele nood verkeren. De PCI probeert, naar het voorbeeld van Jezus, vorm te geven aan de christelijke dienst van zorg, strijd/verzet en solidariteit ten dienste van mensen in nood.
De Parochiële Caritas Instelling biedt kortdurende financiële of materiele hulp aan mensen in nood binnen het hele gebied van de parochie, in dit geval de Parochie Maria, Hertogin van Drenthe. Wanneer gemeentelijke of andere instanties geen hulp kunnen bieden, om welke reden dan ook, kan een beroep worden gedaan op de PCI. Wij bekijken dan samen welke hulp er in dat geval mogelijk is. Vanwege het besef dat veel lijden en nood mede het gevolg is van menselijk onrecht, is voor onze PCI naast ‘zorg, barmhartigheid en liefdadigheid’ ook ‘gerechtigheid’ basis van denken en handelen voor een werkelijk solidaire samenleving.

Hoe werkt de PCI?
Iedere aanvraag wordt zorgvuldig bekeken en snel beoordeeld door twee bestuursleden van de PCI. De aanvraag wordt onmiddellijk besproken en aangepakt, zo nodig per telefoon of e-mail. Natuurlijk wordt er ook gekeken of er een ander vangnet bestaat waar de hulpvraag thuishoort. In elk geval wordt er verwezen en geholpen om dat contact te leggen. Is die hulp te ver weg en is directe hulp noodzakelijk, dan springt de PCI financieel bij. Zo nodig vindt een verrekening plaats wanneer de juiste bron voor hulp is gevonden. Soms wordt ook hulp in natura geboden. De hulp wordt verleend zonder aanzien des persoons en de oorzaak van het probleem is voor de beoordeling door de PCI niet van belang.
Het is geen eenvoudige zaak om te weten waar noden zijn en waar hulp nodig is. Mensen lopen nu eenmaal niet graag te koop met hun problemen. Er is een begrijpelijke gêne om zelf de hulpvraag te stellen, maar het is volstrekt veilig om deze bij het bestuur neer te leggen.
Kent u iemand die in (financiële) nood verkeert, schroom niet en meld hem of haar aan. Er is een absolute geheimhoudingsplicht.

“Heer, wanneer had U honger en hebben we U te eten gegeven? Wanneer had U dorst en hebben we U te drinken gegeven?”
Je zult het je als mens van de 21e eeuw misschien wel eens afvragen: Jezus, de man van Nazareth, dat weerloze kind van Kerstmis waarvan we geloven dat Hij de Zoon van God, onze Schepper is, loopt niet meer lijfelijk op aarde rond. Hoe moet je Hem dan tegenkomen?
En in het Evangelie, die tekst van duizenden jaren oud, geeft Hij zelf een antwoord dat weliswaar duidelijk is, maar waar je toch wel eens over na zou kunnen denken… “Luister goed! Ik zeg jullie: toen jullie die dingen voor één van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook voor Míj gedaan.”
Met andere woorden: in de mens die naast je staat, kun je, mag je – moet je! – Christus herkennen – en als je daarnaar handelt verdien je een lintje – een handvol hemelse lintjes.

Wat is P.C.I.?
Al eeuwenlang bestaat er een R.-K. Armbestuur dat in schrijnende gevallen financiële ondersteuning nodig verleent. Tegenwoordig heet dit de Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.). Door aanstelling vanuit het bisdom is de P.C.I. een zelfstandig onderdeel van: Parochie Maria, Hertogin van Drenthe.

Hoe kunt u helpen?
Het P.C.I. kan niet zonder uw hulp. U kunt ons helpen mensen in nood op te sporen en te benaderen. U kunt zelf bijdragen door een vrije gift of hulp in natura, want het P.C.I. ontvangt geen subsidie of andere steun maar heeft wel financiële middelen nodig om te kunnen helpen.
Dus…
Kent u iemand in uw omgeving die tussen wal en schip is geraakt?
Kent u iemand die financieel in de knel zit?
Of…
Heeft u misschien zelf te maken met bovenstaande problemen?
Wilt u schenken of in natura doneren? Neem dan contact met ons op!

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)
Parochie Maria, Hertogin van Drenthe
Tel.: 06 – 517 515 92 (via parochietelefoon)
Mail: pci.mhvd@gmail.com
Rek.nr: NL27 RBRB 0778 2327 78
Ten name van: PCI MARIA HERTOGIN VAN DRENTHE