Begraafplaatsreglement

De Nederlandse R.-K. Kerkprovincie telt ongeveer negenhonderd parochiële en katholieke begraafplaatsen. De zorg voor de overleden geloofsgenoten wordt tot op de dag van vandaag in veel parochies door de eigen geloofsgemeenschap verricht. Het gaat er daarbij om dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de nabestaanden en tegelijkertijd ook met de eisen van een zorgvuldig en doelmatig beheer van de begraafplaatsen.

De Wet op de Lijkbezorging van 1 juli 1991 legde aan houders van begraafplaatsen nieuwe verplichtingen op. In datzelfde jaar verscheen voor de begraafplaatsen van de Kerkprovincie het modelreglement en werd aan beheerders van begraafplaatsen aanbevolen hun reglementen aan te passen aan de voorschriften van de toen nieuwe Wet.

De Nederlandse bisschoppen hebben ieder voor hun bisdom ter uitvoering van het voorschrift van canon 1243 CIC het bijgaande modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een R.-K. parochie van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie vastgesteld. Voor definitieve vaststelling van het begraafplaatsreglement is
de goedkeuring vereist van de plaatselijke bisschop.

Het reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de parochie Maria, Hertogin van Drenthe is vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 18 oktober 2018 en is goedgekeurd door de bisschop van Groningen-Leeuwarden, Mgr. dr. C.F.M. van den Hout, d.d. 8 november 2018 onder het kenmerk BG-2018-003-JG en van toepassing verklaard met ingang van 1 januari 2019.

Het reglement kunt u hier downloaden.