Koffie met een kaartje

Wilt u ons al een tijdje iets vragen? Het is misschien niet zo dringend, anders had u waarschijnlijk al lang gebeld of gemaild. Maar toch…. Of loopt u rond met een mooi idee voor de begraafplaats? Op zaterdag  15 juni van 10.00 tot 14.00 uur staan vrijwilligers van het Team Begraafplaatsen op de begraafplaats St. Joseph in Barger Compascuum. Aan hen kunt u uw vragen stellen of uw ideeën kwijt.

Maar de beheerders hebben ook vragen aan u. Want wij horen graag van u of u tevreden bent met de begraafplaats. Zo ja, waar bent u tevreden over? Zo nee, waar bent u niet tevreden over? Ook horen we graag uw reactie op deze nieuwsbrieven. Bent u er blij mee? Zou u graag een bepaald onderwerp aan de orde hebben? Zou u het fijn vinden als er gedenkplekken komen? Een plaats om iemand te gedenken, die of uitgestrooid is of mogelijk elders begraven. En zo zijn er nog veel meer vragen die wij u zouden willen stellen.

Daarom hopen we dat u gebruik maakt van de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Gaan we u ook ontmoeten?

De bisschop leest de gebouwenplannen. Deel 1


Parochiebesturen hebben hun ideeën over de toekomst van hun parochie in relatie tot de gebouwen ingediend. Dit hebben ze gedaan op verzoek van het bisdombestuur naar
aanleiding van de notitie Gebouwenbeleid van augustus 2021. Het gaat hier over álle gebouwen: kerken, pastorieën, parochiezaaltjes en eventueel andere panden die gebruikt of verhuurd worden. De parochiebestuurders hebben samen met een onafhankelijke parochiële gebouwencommissie veel werk gemaakt van het inventariseren, ordenen en beoordelen van pastorale, bouwtechnische en financiële gegevens. De plannen worden op de eerste plaats bestudeerd door de diocesane gebouwencommissie, bestaande uit de econoom van het bisdom Marisca Lulofs als voorzitter, de bisschoppelijk vicaris Arjen Bultsma, medewerker economaat Igor Pot als secretaris, kerkelijk opbouwwerker Johan Klaassen, lid van de diocesane kunstcommissie pastoor Victor Maagd en verder van buiten de bisdomorganisatie: vertegenwoordigers van Antea Group (ingenieursbureau in Drachten dat op tal van gebieden kan adviseren en ondersteunen) en van de Stichting Oude Groninger Kerken (bouwadviseurs van het bisdom en de parochies).


Ondertussen ben ik ook zelf de plannen aan het lezen en ik leg mijn eigen indrukken ernaast die ik krijg als ik op zondag de mis vier in een van onze kerken. De gebouwencommissie komt met een advies naar mij en dat wordt dan in de bisdomstaf besproken. Ik moet weten wat er in de gebouwenplannen staat en hoe ik daar over denk. Zo neem ik uiteindelijk een beslissing. Namens de bisschop deelt Arjen Bultsma als kanselier het besluit aan het parochiebestuur mee, zodat men aan de uitvoering kan beginnen.


Met het bijeenbrengen van informatie ontstaat er inzicht in de plaatselijke situatie. Voor mij is het belangrijkste: waar is het meeste kerkelijke leven dat hoop uitstraalt voor de komende jaren. Ik merk dat het niet gemakkelijk is om een mening te vormen op basis van rationele en objectieve argumenten. De ene geloofsgemeenschap heeft dít sterk punt, de andere geloofsgemeenschap is weer beter op een ander punt. De ene locatie heeft een mooi monumentaal kerkgebouw dat omwille van de katholieke zichtbaarheid in het dorp behouden zou moeten blijven, maar is pastoraal niet sterk. Hoe neem je met deze gegevens een goed besluit? Dit gaat ons de komende maanden intensief bezighouden.

De betekenis van de misintentie. Deel 2

In de vorige column sprak ik over de betekenis van de misintentie in geestelijk opzicht. We mogen de doden niet vergeten en hun namen blijven we noemen in onze vieringen. Er zit ook een financiële kant aan de zaak. Het is een erkend gebruik in onze katholieke kerk om een priester te vragen een mis te celebreren voor een of meerdere overledenen. Het is ook een erkend gebruik dat de parochie voor de mis- of gebedsintentie een stipendium (geldbedrag) ontvangt. Hiermee wordt mede voorzien in het levensonderhoud van de priesters (en andere bedienaren). In de eerste eeuwen van de Kerk werden bij de offergang in de eucharistie gaven in natura naar het altaar gedragen. Een deel daarvan was voor de priester bestemd, zodat hij kon leven. Al in het Oude Testament waren de priesters vrijgesteld van werk en hadden geen landbouwgrond om die zelf te bewerken. Zij leefden van de offers die de Israëlieten in de tempel brachten en mochten daarvan een deel voor zichzelf bestemmen.

Dat alles betekent niet dat we de mis ‘betalen’ of ‘kopen’. Dat zou simonie zijn, een zeer kwalijk misbruik. Sacramenten zijn niet te koop. Het gaat er alleen om dat de parochie kan blijven bestaan door bijdragen van parochianen. Misstipendia zijn inkomsten voor de Kerk. Bij protestanten is het een onbekend verschijnsel maar zij betalen dan ook véél meer aan kerkbijdrage. Katholieken hebben naast de actie Kerkbalans vanouds de gewoonte een bijdrage te doen bij gelegenheden.

Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor de honoraria en salarissen van priesters, diakens en pastoraal werkers. Het zogenaamde stipendium draagt daaraan bij. Het
adviesbedrag voor een intentie is in ons bisdom € 15,00. Dit bedrag kan ook jaarlijks worden aangepast, want het levensonderhoud wordt ook steeds duurder.

In de parochiekerken, bijvoorbeeld in de Mariakapel, ligt vaak een intentieboek waarin kerkgangers of bezoekers een gebed opschrijven. Deze gebeden worden in de voorbede
vaak méé voorgelezen. Om verwarring met (mis)intenties te voorkomen zouden deze gebeden dan wel anoniem moeten blijven. Ook zou het voor niemand financieel onmogelijk
moeten zijn om een misintentie op te geven. In een persoonlijk contact met de pastoor of het parochiesecretariaat is dat altijd bespreekbaar.

Fotograaf: Marlies Bosch

Media aandacht voor Verhalen aan het graf

Afgelopen vrijdag 16 februari stond er een mooi artikel in het Dagblad van het Noorden over ons project Verhalen aan het graf door verslaggever Jan Willem Horstman van Dagblad van het Noorden.

De foto’s zijn van Boudewijn Benting van het Dagblad van het Noorden. Omdat het zo mooi geschreven was, pikten de landelijke zenders dit daarna vlot op.

https://dvhn.nl/drenthe/emmen/Dankzij-QR-code-meer-weten-over-wie-er-begraven-ligt-in-Barger-Compascuum.-Je-brengt-iemand-weer-een-beetje-tot-leven-28870439.html

Bron : © Dagblad van het Noorden

Dit werd zondag 18 februari opgepikt door Hart van Nederland dat opnames kwam maken op de begraafplaats St. Joseph in Barger Compascuum. (klik hieronder op de rode link om de opnamen terug te kijken ! )

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/opmerkelijk/qr-code-op-graf-brengt-overledene-weer

Bron : © Hart van Nederland

Maandag 19 februari was dit onderwerp ook te horen op de radio bij 3FM. Dj’s Mart Meijer en Sophie Hijlkema gingen met Mirjam Buizer in gesprek.

Ook nam maandag 19 februari NPO 2 dit over in het Journaal.

We hopen dat hierdoor rechthebbenden contact met ons opnemen om het verhaal van hun geliefde te vertellen, zodat we ook bij hun graf een QR-code kunnen zetten. Laten we hen en hun verhaal niet vergeten! Hier vindt u hoe u dit regelt.

100 jaar kerk in Emmer Compascuum

Beste medeparochianen,

Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke Eucharistieviering zondag 7 januari om 10.30 uur.
Naast het feest van Driekoningen, vieren we ook de start van het 100 jarig bestaan van ons kerkgebouw. 

Het beloofd een mooie viering te worden met als voorgangers pastoor Mielnik, diaken van Kordelaar en pastoor Deuling. Het dames- en herenkoor zal zingen. 

De kerk is deze zondag verwarmd.


Aansluitend is de nieuwjaarsreceptie in het Parochiehuis waarbij u/jij ook van harte welkom bent.
Komt allen.

Tot en met zondag 7 januari is de kerststallenexpositie nog geopend. Iedere dag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN VORMSELPROJECT 2024

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 4 en groep 8,


In onze parochie zijn werkgroepen actief om samen met het pastorale team van de Parochie Maria, Hertogin van Drenthe kinderen voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel.
Wilt u uw kind een van deze sacramenten laten ontvangen? Dat kan.
Voorafgaand aan de eigenlijke projecten, worden er een informatieavonden georganiseerd voor ouders/verzorgers. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!


Op maandag 15 januari 2024 zal in de H. Henricuskerk (Stellingstraat Zuidzijde 4, 7891 JA Klazienaveen) een gezamenlijke informatieavond
plaatsvinden waarin wij u informeren over de gang van zaken rond EHC 2024.
Aanvang: 20.00 uur


Op dinsdag 16 januari 2024 zal in de H. Henricuskerk (Stellingstraat Zuidzijde 4, 7891 JA Klazienaveen) een gezamenlijke informatieavond
plaatsvinden waarin wij u informeren over de gang van zaken rond het sacrament van het Vormsel 2024.
Aanvang: 20.00 uur


Deze avonden zullen een interactief gedeelte bevatten met aansluitend een uitleg van de projecten. Ook is er gelegenheid om eventuele vragen aan het pastorale team en de
werkgroepen te stellen.
Heel graag tot dan!
Mede namens het hele werkgroep
Pastoor Karol
Diaken Kees

Gebouwenbeleid

Bouw kerk Barger Compascuum (Bron: 125 jaar St. Josephparochie – Marcel Wehkamp en Herman Feringa – Uitgeverij Drenthe)

Op 7, 9, 13 en 15 maart 2023 waren er informatieavonden over de toekomst van onze (kerk)gebouwen. Op heldere wijze vertelde André Zwake, penningmeester van het parochiebestuur, dat het een steeds groter uitdaging is om de parochie financieel draaiend te houden. Eén van de grootste onkostenpost is het onderhoud van de gebouwen. Daarnaast zien we ook al jaren een tendens van afnemende betrokkenheid van onze parochianen. De voorlopige conclusie was dan ook dat het zonder andere (extra) bestemming of gebruik  moeilijk is, zo niet onmogelijk om een sluitende begroting te maken voor het openhouden van elke kerk in onze parochie.

Een voorlopig plan bevat in ieder geval het uitgangspunt dat de vieringen op elke locatie behouden moeten blijven. Aantal vieringen wellicht terug zien te brengen/combineren maar wel meer themavieringen, met vervoer en na-programma (koffiedrinken e.d.). Dit levert naar verwachting meer saamhorigheid en betrokkenheid op. Terugdringen van het aantal vieringen is hierbij niet het doel maar wellicht wel een middel.

Voor financiële vitaliteit van parochie: zoek andere bestemming voor kerkgebouwen.

Hoe verder?

Dit plan is in december goedgekeurd door het parochiebestuur en daarna gestuurd naar het Bisdom. Het Bisdom heeft een half jaar de tijd om het plan te beoordelen en daarna een reactie te geven. Daarna gaan we verder met het invullen van het raamwerk van dit plan.